نیاز های اساسی توسعه شهر سالم ، روستای سالم جوشقان

وبلاگ جهت تسهیل بررسی وضعیت کاربران صندوق توسعه شهر سالم ، روستای سالم راه اندازی شده است

فعالیت شورای اسلامی جوشقان در دوره دوم {1386---1382}باقلم محمدرضا خلجی

بسمه تعالی 

 پس از برگزاری انتخابات دومین دوره شورای اسلامی ،مشخص شد که مردم نجیب ،شریف وآگاه جوشقان به اقایان محمدرضا خلجی ،محمدکریم ولدخانی واحمد ولدخانی بعنوان نمایندگان خود اعتمادنموده اند.شروع کار شورا از تاریخ نهم اردیبهشت سال هشتادودوکلیدخورد .اینجانب خلجی با سی سال سن از دو بزرگوار اعضاء شورا کوچکتر بودم  ومعتقد بودم که همکاران دیگر به خصوص محمدکریم ولدخانی  برای ریاست شورا لایق ترند.اما درآنموقع قصدونیت خدمت از همه چیز بالاتر بودوهمین موضوع موجب شد آقای محمد کریم ولدخانی این مسئولیت  سنگین را به اینجانب محول نماید ومردانه درتمام امورحمایت کامل از بنده راداشت هرچند همکار دیگرمان از این موضوع دلخور بودولی بعدها بااثبات حسن نبت وهمکاری وپذیرش محترمانه ایشان، وی نیز باماهمسوگردید.          نتیجه این همدلی وقصدخدمت صادقانه همان شد که اهالی طعم شیرین خدمت را چشیدندو پس از چهار سال بار دیگر علیرغم شیطنت وتخریب برخی ها بویژه زمین خواران ومتصرفان عدوانی دیمزارها که شورا همیشه در مقابل انان بود ،بارای قاطع خودشان دوباره به اینجانبان اعتماد کردند وبعنوان شورای اسلامی دور سوم انتخاب شدیم                                                      تشریح عملکرد شورا در دوره دوم وانجام وظیفه:

 توجه:تمام اقدامات وخدمات ذیل با مطالعه ونیاز سنجی ومشورت افراد آگاه بوده است

1-واگذاری تلفن ثابت به اهالی در مدت کوتاه با پیگیری شورا{اولین روستا در منطقه درسال 82}

2-اجرای طرح هادی در جوشقان.برخی روستا ها از چندین سال قبل از بنیاد مسکن درخواست اجرای طرح هادی راکرده بودند حتی درچندمرحله هم جلوتر بودند ،اما با پیگیری شورا جوشقان در اولویت قرار گرفت واز سال 83این طرح اجرایی شد ، مانند طرح بنیادکارنقشه برداری روستا ومطالعه طرح شروع شدودرسال 85ورودی روستا وخیابان مخابرات تا میدان حمام اسفالت وجدول بندی شد 

3-تیرهای برق فشارقوی درداخل روستا ومحل نامناسبی قرارداشتند ،همین امر باعث شده بود که تعدادی از اهالی از نعمت انشعاب برق محروم بودند  باعث تاسف بود که در زمان جمهوری اسلامی تا سال 83در جوشقان کسانی برق نداشته باشند.ومهمتر انکه زندگی در حریم برق فشار قوی بسیار خطرناک است.با پیگیری شورا این مشگل رفع شدوتیرهابرق به محل مناسبی منتقل شد

4-باتوجه به گسترش روستا اساسی ترین مشگل مردم کمبود شدید آب شرب بود بنحوی که برخی از نقاط روستا در 24ساعت فقط چند دقیقه قادر به استفاده از اب لوله کشی بودند  وبرخی هم چند روز در هفته باقطعی اب مواجه بودند.شورا باپیگیری موضوع وحمایت ستاد پروژه های شهر سالم روستای سالم با مشقات فراوان مشکل مذبور حل شد

5-بهسازی قنوات وانهار کشاورزی وتکمیل احداث راه بین مزارع بویژه چربین 

6-درخواست تاسیس دهیاری جوشقان وایجاد شورای حل اختلاف د رروستا 

7-درخواست سند ثبتی برای واحدهای مسکونی وصدور 130سندبرای اهالی 

8-بادرخواست شورا ،جوشقان به عنوان پایلوت اجرای برنامه های روستای سالم {B.D.N}انتخاب شدوبه نحواحسن برنامه های آن بانظر سازمان بهداشت جهانی اجراشد تااینکه از کشورعربی حوزه خلیج همیشه فارس امارات وبحرین جهت الگوبرداری ازفعالیتهای ستاد روستای سالم جوشقان بازدید کردند

در پایان از همه بازدید کنندگان از این وبلاک خواهشمندیم در صورت امکان  ضمن ورود به لینگ بدهکاران ،هر کسی از بدهکاران را که میشناسید به آنها تذکر دهید نسبت به تسویه حساب خودشان به مدیر صندوق مراجعه نمایند .

لازم به ذکراست در تمام امور فوق مرحوم حاج شیخ احمد ولدخانی یار ومددکار شورا بوده است.جهت شادی روحش بخوانید حمد وسوره را.خداوند قبول فرماید.باتشکر از همه شما بازدیدکنندگان.با نظرات وانتقادات خود مارایاری فرمایید

تاریخ ارسال: شنبه 5 بهمن 1392 ساعت 16:24 | نویسنده: کریم | چاپ مطلب 1 نظر

مطالبی درخصوص صندوق وb.d.n

بی.دی .ان مخفف اصطلاح نیازهای اساسی توسعه است.سازمان بهداشت جهانی پس ازتحقیق درکشورهای پیشرفته متوجه شد که جهت ترقی کشورهابایدازخودمردم کمک گرفت  به این معنی که مردم بایدنیازهای خودرابشناسندسپس  به رفع نیازهایشان  پرداخته  شودبه طورمثال مردمی که اب شرب بهداشتی ندارند  پرداختن به اشتغال انهابیهوده است  بایدابتدامشکل اب شرب حل شودسپس به رفع نیازهاپرداخت.به همین منظورستادی دراین سازمان تشکیل شدبه نام ستادپروژه های شهرسالم روستای سالم  اساس کاران این بودکه ابتدا ازمردم سوال شودکه نیازشان چیست؟یعنی مردم بفهمندوبیان کنند که مشکلشان چیست؟به چه چیزی نیازدارند؟وبرای رفع ان نظربدهند  برنامه بدهندودولت هم به مردم کمک کندمردم درصحنه باشند.نوک پیکان حل مشکلات ازنظرستادبرنامه ی شهرسالم وروستای سالم خودمردم هستندودولت به عنوان یاری کننده است.  فرماندارشهرستان به عنوان مسئول ستادبرنامه های شهرسالم وروستای سالم  است وشبکه بهداشت هم متولی ودبیرستاد.یکی ازشهرهای ا ستان مرکزی شهرساوه به عنوان شهرسالم وروستاهای جوشقان _یل اباد_وطرازناهیدبه عنوان روستاهای سالم  برگزیده شدتا برنامه های B.D.Nدرانهااجراشود.درسال1383روستای جوشقان باتلاش های مهندس شرافت ومهندس لاریجانی وخانم بصیری مدیریت اموزشگاه بهورزی ساوه باهمکاری ودرخواست شورای اسلامی به عنوان روستای سالم دربخش نوبران انتخاب گردید.                                                                                     دراوایل...                                                                                                     یکجلسه هرهفته درشهرساوه تشکیل  میشدکه بایدشورای  اسلامی درآن جلسه شرکت میکردندسپس این جلسات به دفترشورای اسلامی روستا جهت رفاه حال اعضاشورادرجوشقان برگزارمی شد.تیم توسعه روستای جوشقان  مردم رابه ده خوشه تقسیم کردندکه هرده خوشه(دسته)یک سرخوشه بعنوان نماینده  خوشه معرفی کردند این ده نفرسرخوشه ازبین خودشان دونفررا انتخاب وبه شورامعرفی  کردندتادرکناراعضاشورا .تیم توسعه راتشکیل دهند.پس تیم توسعه پنج نفربودند. یعنی سه نفر عضو شورا با دونفر سرخوشه تیم توسعه نامیده میشود.  سرخوشه هابایددرهرماه یک  جلسه   باخانوارهای خوشه  تشکیل جلسه میدادندتامشکلات ونیازهای خوشه رابه تیم توسعه اعلام می کردندوتیم توسعه باجمع بندی نیازهاواولویت بندی انهارابه ستاداعلام میکردندودرجهت رفع نیازهاتیم توسعه باستادوسایرادارات ونهادهاهمکاری وتلاش می کردند.               نیازهایی که توسط سرخوشه ها دران سال اعلام شدعبارت بودند:                                                                            1-جابه جایی تیرهای برق فشارقوی ازداخل روستاکه مانع واگذاری انشعاب برق به برخی خانواده هاشده بودیعنی تاسال1383برخی خانواده هاازانشعاب برق محروم بودند 2-کم بودشدیدآب شرب بهداشتی 3-جاده وراه بین مزارع4-بهسازی لایروبی قنوات اب کشاورزی ودرراس انهامزرعه چربین 5-دفع بهداشتی زباله وفاضلاب6-ایجاداشتغال مانندکنسروسازی-سیلووانباروسردخانه محصولات کشاورزی  وباغی-تولیدی......7-اجرای طرح هادی درروستابه وسیله ی بنیادمسکن مانند تعریض جدول گذاری واسفالت معابر.8-ایجادپروژه های  اجتماعی  ودرامدزبا حمایت  صندوقB.D.N  9- واگذاری انشعاب تلفن ثابت  به مردم(تمام مستندات وفرم های نیاز سنجی وصورت جلسات در بایگانی شورای اسلامی جوشقان موجوداست  خداراشاکریم که توفیق داددرطول7سال  به بهترین شیوه بسیاری ازمشکلات فوق حل شدبه استثناء مشکل مطروحه درردیف6 {اشتغال وتولیدی....}                                                                                      جلسات وهمایش های برون  استانی شورای اسلامی باستادومسئولین بهداشت جهانی:گرگان شمال کشور-یزددرشرق کشور-جزیره ی قشم درجنوب کشور  که باهرزحمتی بود شورای اسلامی شرکت داشت                                                   همچنین درسال 1385مسئولین بهداشتی وستادb-d-nکشورعمان جهت بازدیدازبرنامه های تیم توسعه وعملکردستادبه روستای جوشقان عزیمت کردندکه خالی ازلطف نبود.   درپایان اززحمات  مسئولین سازمان بهداشت جهانی خانم --سلیمی-وخانم بصیری- مهندس شرافت -مهندس لریجانی -مهندس رفعت-تیم توسعه-سرخوشه هاوخانوارها ومدیریت آقای محمدرضاخلجی درشورای اسلامی تشکر مینمایم                          

تاریخ ارسال: سه‌شنبه 24 دی 1392 ساعت 21:29 | نویسنده: کریم | چاپ مطلب 0 نظر

تاسیس صندوق

باسلام وعرض ادب

صندوق بی دی ان حدود سالهای 1382یا1383بود که ازطرف سازمان بهداشت جهانی که متولی این امر شبکه بهداشت ساوه میباشد روستای جوشقان به عنوان روستای سالم انتخاب شد.البته انموقع اینجانبان محمد کریم ولدخانی ومحمدرضاخلجی واحمد ولدخانی به تازگی به عنوان شورای اسلامی روستاانتخاب شده بودیم بازحمات بی شائبه خانم بصیری ومهندس شرافت ومهندس لریجانی ازمسئولین شبکه بهداشت این امر محقق شد.

موجودی صندق مبلغ پنج میلیون تومان ازطرف سازمان بهداشت جهانی وبا عضویت تعدادی ازاهالی روستا که سهم هرعضو سی هزارتومان است با انتخاب مردم وتیم توسعه محمدکریم ولدخانی مسئول صندق / احمد ولدخانی فرزند مرحوم کربلایی محمد حسین ومحمدرضاملکلو اعضا صندق تعیین شدند شروع به کار کرد

هدف صندق کمک به پروژه هایی که ایجاد اشتغال ودرامد وتوسعه وپیشرفت روستا ومردم را درپی دارد میباشد ..

دراوایل این صندق باخوشحسابی اعضا بسیار خوب پیش میرفت اما متاسفانه بدلیل.............برخی از اعضا این صندق دچار رکود وبلاتکلیفی شده است که امید واریم هرچه زودتر این مشگل حل شود تا همگان بتوانند از مزایای تسهیلات صندق بهره مند شوند

التماس دعا.//منتظر نظرات وانتقادات شما بزرگواران هستیم.جیمیل ما:karimvaladkhani@gmail.com

تاریخ ارسال: سه‌شنبه 3 دی 1392 ساعت 03:01 | نویسنده: کریم | چاپ مطلب 5 نظر


تاریخ ارسال: جمعه 29 آذر 1392 ساعت 12:39 | نویسنده: کریم | چاپ مطلب 0 نظر

لیست وام گیرندگان، بدهکاران، اعضاء و موجودی صندوق


با سلام


لیست وام گیرندگان،  بدهکاران و اعضاء صندوق به پیوست  ارائه می گردد .


برای دریافت از لینک های زیر استفاده فرمائید .


لیست سهامدارن


لیست بدهکاران


درود .

تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 28 آذر 1392 ساعت 21:52 | نویسنده: کریم | چاپ مطلب 0 نظر
( تعداد کل: 6 )
   1      2   >>
صفحات