نیاز های اساسی توسعه شهر سالم ، روستای سالم جوشقان

وبلاگ جهت تسهیل بررسی وضعیت کاربران صندوق توسعه شهر سالم ، روستای سالم راه اندازی شده است

مطالبی درخصوص صندوق وb.d.n

بی.دی .ان مخفف اصطلاح نیازهای اساسی توسعه است.سازمان بهداشت جهانی پس ازتحقیق درکشورهای پیشرفته متوجه شد که جهت ترقی کشورهابایدازخودمردم کمک گرفت  به این معنی که مردم بایدنیازهای خودرابشناسندسپس  به رفع نیازهایشان  پرداخته  شودبه طورمثال مردمی که اب شرب بهداشتی ندارند  پرداختن به اشتغال انهابیهوده است  بایدابتدامشکل اب شرب حل شودسپس به رفع نیازهاپرداخت.به همین منظورستادی دراین سازمان تشکیل شدبه نام ستادپروژه های شهرسالم روستای سالم  اساس کاران این بودکه ابتدا ازمردم سوال شودکه نیازشان چیست؟یعنی مردم بفهمندوبیان کنند که مشکلشان چیست؟به چه چیزی نیازدارند؟وبرای رفع ان نظربدهند  برنامه بدهندودولت هم به مردم کمک کندمردم درصحنه باشند.نوک پیکان حل مشکلات ازنظرستادبرنامه ی شهرسالم وروستای سالم خودمردم هستندودولت به عنوان یاری کننده است.  فرماندارشهرستان به عنوان مسئول ستادبرنامه های شهرسالم وروستای سالم  است وشبکه بهداشت هم متولی ودبیرستاد.یکی ازشهرهای ا ستان مرکزی شهرساوه به عنوان شهرسالم وروستاهای جوشقان _یل اباد_وطرازناهیدبه عنوان روستاهای سالم  برگزیده شدتا برنامه های B.D.Nدرانهااجراشود.درسال1383روستای جوشقان باتلاش های مهندس شرافت ومهندس لاریجانی وخانم بصیری مدیریت اموزشگاه بهورزی ساوه باهمکاری ودرخواست شورای اسلامی به عنوان روستای سالم دربخش نوبران انتخاب گردید.                                                                                     دراوایل...                                                                                                     یکجلسه هرهفته درشهرساوه تشکیل  میشدکه بایدشورای  اسلامی درآن جلسه شرکت میکردندسپس این جلسات به دفترشورای اسلامی روستا جهت رفاه حال اعضاشورادرجوشقان برگزارمی شد.تیم توسعه روستای جوشقان  مردم رابه ده خوشه تقسیم کردندکه هرده خوشه(دسته)یک سرخوشه بعنوان نماینده  خوشه معرفی کردند این ده نفرسرخوشه ازبین خودشان دونفررا انتخاب وبه شورامعرفی  کردندتادرکناراعضاشورا .تیم توسعه راتشکیل دهند.پس تیم توسعه پنج نفربودند. یعنی سه نفر عضو شورا با دونفر سرخوشه تیم توسعه نامیده میشود.  سرخوشه هابایددرهرماه یک  جلسه   باخانوارهای خوشه  تشکیل جلسه میدادندتامشکلات ونیازهای خوشه رابه تیم توسعه اعلام می کردندوتیم توسعه باجمع بندی نیازهاواولویت بندی انهارابه ستاداعلام میکردندودرجهت رفع نیازهاتیم توسعه باستادوسایرادارات ونهادهاهمکاری وتلاش می کردند.               نیازهایی که توسط سرخوشه ها دران سال اعلام شدعبارت بودند:                                                                            1-جابه جایی تیرهای برق فشارقوی ازداخل روستاکه مانع واگذاری انشعاب برق به برخی خانواده هاشده بودیعنی تاسال1383برخی خانواده هاازانشعاب برق محروم بودند 2-کم بودشدیدآب شرب بهداشتی 3-جاده وراه بین مزارع4-بهسازی لایروبی قنوات اب کشاورزی ودرراس انهامزرعه چربین 5-دفع بهداشتی زباله وفاضلاب6-ایجاداشتغال مانندکنسروسازی-سیلووانباروسردخانه محصولات کشاورزی  وباغی-تولیدی......7-اجرای طرح هادی درروستابه وسیله ی بنیادمسکن مانند تعریض جدول گذاری واسفالت معابر.8-ایجادپروژه های  اجتماعی  ودرامدزبا حمایت  صندوقB.D.N  9- واگذاری انشعاب تلفن ثابت  به مردم(تمام مستندات وفرم های نیاز سنجی وصورت جلسات در بایگانی شورای اسلامی جوشقان موجوداست  خداراشاکریم که توفیق داددرطول7سال  به بهترین شیوه بسیاری ازمشکلات فوق حل شدبه استثناء مشکل مطروحه درردیف6 {اشتغال وتولیدی....}                                                                                      جلسات وهمایش های برون  استانی شورای اسلامی باستادومسئولین بهداشت جهانی:گرگان شمال کشور-یزددرشرق کشور-جزیره ی قشم درجنوب کشور  که باهرزحمتی بود شورای اسلامی شرکت داشت                                                   همچنین درسال 1385مسئولین بهداشتی وستادb-d-nکشورعمان جهت بازدیدازبرنامه های تیم توسعه وعملکردستادبه روستای جوشقان عزیمت کردندکه خالی ازلطف نبود.   درپایان اززحمات  مسئولین سازمان بهداشت جهانی خانم --سلیمی-وخانم بصیری- مهندس شرافت -مهندس لریجانی -مهندس رفعت-تیم توسعه-سرخوشه هاوخانوارها ومدیریت آقای محمدرضاخلجی درشورای اسلامی تشکر مینمایم                          

تاریخ ارسال: سه‌شنبه 24 دی 1392 ساعت 21:29 | نویسنده: کریم | چاپ مطلب
نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.